Aanmelden VZV algemene ledenvergadering april 2022

    Aanmelding
    Ik neem deel aan de algemene ledenvergadering

    Volmachten
    Ik geef volmacht aan de volgende persoon om namens mij te stemmen