Erecode Vereniging Zelfstandige Vertalers

  1. Leden houden zich aan de hoge normen die het beroep van zelfstandige vertaler stelt. Door hun toetreding als lid van de vereniging verplichten zij zich de erecode na te leven.
  2. Leden nemen slechts opdrachten aan waarvoor zij de vereiste kennis bezitten.
  3. Leden zijn gehouden opdrachten naar beste weten en kunnen uit te voeren.
  4. Leden zijn zich bewust van hun vertrouwenspositie en onthouden zich derhalve van handelingen die het aanzien van het beroep kunnen schaden.
  5. Leden verplichten zich het beroepsgeheim te bewaren aangaande alle informatie die zij bij de uitoefening van hun beroep verkrijgen en onthouden zich ervan zichzelf of derden te bevoordelen door op enige manier misbruik te maken van deze informatie.
  6. Leden zijn gehouden hun kennis en vaardigheden systematisch op peil te houden.
  7. Leden mogen adverteren of door middel van directe benadering van individuen of organisaties hun bekwaamheid en beschikbaarheid kenbaar maken, mits de inhoud van de presentatie feitelijk, terzake en niet misleidend is en geen afbreuk doet aan het aanzien van het beroep.
  8. Leden nemen de bepalingen van auteursrechtelijke aard in acht.
  9. Leden staan elkaar zoveel mogelijk bij en gedragen zich loyaal tegenover elkaar.
  10. Sancties in verband met schending van de erecode en andere bepalingen van de vereniging worden geregeld bij Huishoudelijk Reglement.