Geschillenreglement

 1. Het geschillenreglement regelt de beslechting van geschillen tussen een VZV-vertaler en diens opdrachtgever. Laatstgenoemde kan eveneens een VZV-lid zijn.
 2. Geschillen worden slechts in behandeling genomen nadat de opdrachtgever zijn klacht schriftelijk aan de vertaler heeft voorgelegd en deze laatste de klacht binnen twee weken na ontvangst niet naar tevredenheid heeft opgelost. Vanaf dat moment kan ieder der partijen binnen twee maanden een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek indienen tot beslechting van het geschil, van welke termijn met toestemming van het bestuur kan worden afgeweken. Indien het verzoek tot beslechting van een geschil door de opdrachtgever wordt ingediend, is de vertaler verplicht hieraan mee te werken. Het bestuur resp. de geschillencommissie in het geval genoemd onder 7 brengt binnen een redelijke termijn een advies uit.
 3. Tegelijk met het verzoek tot beslechting van het geschil dient de indienende partij als borg een bedrag van € 500 te storten.
 4. Het bestuur resp. de geschillencommissie is niet bevoegd een geschil te behandelen indien:
  1. het een geschil betreft waarover bij de rechter een geding aanhangig is;
  2. het een geschil betreft terzake waarvan de rechter reeds een uitspraak heeft gedaan;
  3. het geschil uitsluitend gaat over het door de vertaler gehanteerde en vooraf aan de opdrachtgever bekendgemaakte basistarief.
 5. Het bestuur wijst een bestuurslid aan dat optreedt als coördinator. Dit coördinerend bestuurslid is bevoegd (doch niet verplicht) tot bemiddeling tussen partijen teneinde binnen een kort tijdsbestek – maximaal twee weken – tot een minnelijke regeling te komen.
  Alle informatie betreffende het geschil wordt vertrouwelijk behandeld.
 6. Indien een geschil uitsluitend de kwaliteit van de vertaling betreft, vraagt het bestuur twee al dan niet externe deskundigen op het desbetreffende taal- en/of vakgebied om hun mening. Bij tegenstrijdige meningen wordt een derde externe deskundige geraadpleegd. Behandeling van de zaak geschiedt uitsluitend schriftelijk. Op basis van deze meningen brengt het bestuur zijn advies uit.
 7. Betreft het geschil (mede) andere zaken dan de kwaliteit van de vertaling – bijvoorbeeld de afhandeling van de opdracht – dan delegeert het bestuur de beslechting van het geschil en daarmee het uitbrengen van een advies aan een Geschillencommissie bestaande uit een jurist (voorzitter) en twee externe deskundigen op het desbetreffende taal- en/of vakgebied. Het in artikel 5 genoemde bestuurslid treedt in dit geval op als coördinerend secretaris. Behandeling van de zaak kan schriftelijk of, op verzoek van de commissie of (één der) partijen, mondeling geschieden. Plaats, dag en uur van een eventuele mondelinge behandeling worden in onderling overleg door de geschillencommissie vastgesteld.
 8. Wraking of verschoning van de onder artikel 6 en 7 genoemde deskundigen is mogelijk op grond van zeer klemmende redenen.
 9. Indien het bestuur resp. de geschillencommissie de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond acht, heeft het/zij de bevoegdheid:
  1. aan de vertaler op te dragen – waar dit nog zinvol mocht zijn – alsnog voor een correcte uitvoering van de opdracht zorg te dragen;
  2. te bepalen welk percentage van de declaratie dient te worden voldaan (van 0-100%);
  3. iedere andere uitspraak te doen die het/zij redelijk en billijk acht ter beëindiging van het geschil;
  4. te bepalen te wiens laste de kosten zullen komen;
  5. te bepalen dat het advies, in afwijking van het in artikel 5 bepaalde, openbaar is.
 10. Voor de vertaler is het advies van het bestuur resp. de geschillencommissie in alle gevallen bindend.
  Voor de opdrachtgever is bedoeld advies bindend indien de opdrachtgever zich hiermee van tevoren akkoord heeft verklaard, of indien de klacht door de opdrachtgever aan het bestuur/de geschillencommissie is voorgelegd.
 11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, met inachtneming van eisen van redelijkheid en billijkheid.