Huishoudelijk reglement

 1. Leden
  1. Voor zover dit zijn werkzaamheden als vertaler betreft, dient een lid te voldoen aan eisen van zelfstandigheid, kwaliteit en professionaliteit.
  2. Voor het verkrijgen van het lidmaatschap dient de in 1.1 bedoelde zelfstandigheid te zijn aangetoond door het overleggen van een daartoe geschikt document, zulks ter beoordeling door de toelatingscommissie bedoeld in artikel 4.
  3. Voor het verkrijgen van het lidmaatschap dienen de in 1.1 bedoelde kwaliteit en professionaliteit te zijn aangetoond middels
   1. een positieve beoordeling, volgens door het bestuur vastgestelde eisen, methoden en maatstaven, van door het kandidaat-lid ingezonden vertaalwerk, of
   2. een positieve beoordeling van de schriftelijke en met redenen omklede voordracht van het kandidaat-lid door twee leden.

   In elk van beide gevallen vindt de beoordeling plaats door de toelatingscommissie bedoeld in artikel 4.

  4. Voor het behouden van het lidmaatschap dient de in 1.1 bedoelde zelfstandigheid telkens voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar te worden aangetoond door het overleggen van een voor dat nieuwe verenigingsjaar geldig document als bedoeld in 1.2.
  5. Het bestuur stelt vast welke documenten in aanmerking komen als basis voor de in 1.2 bedoelde beoordeling.
  6. Het bestuur stelt vast op welke wijze en in welke vorm het in 1.3 bedoelde vertaalwerk door het kandidaat-lid moet worden overgelegd.
 2. Aspirant-leden
  1. Aspirant-leden kunnen zijn zij die niet of niet geheel voldoen aan de gestelde vereisten voor het lidmaatschap bedoeld in 1.1.
  2. Aspirant-leden hebben geen stem bij de algemene vergadering en kunnen geen bestuursfunctie bekleden.
  3. Behoudens het bij of krachtens de statuten en het huishoudelijk reglement gestelde hebben aspirant-leden dezelfde rechten en verplichtingen als de leden.
  4. De vereniging streeft ernaar aspirant-leden desgewenst een mentorschap te bieden met als doel aspirant-leden te bekwamen als zelfstandige vertalers.
 3. Geassocieerde leden
  1. Geassocieerde leden kunnen zijn leden die hetzij niet voldoen aan de door de vereniging gestelde vereisten voor het lidmaatschap, hetzij het bestuur hebben verzocht om omzetting van hun lidmaatschap in een geassocieerd lidmaatschap.
  2. Geassocieerde leden hebben geen stem bij de algemene vergadering en kunnen geen bestuursfunctie bekleden.
  3. Behoudens het bij of krachtens de statuten en het huishoudelijk reglement gestelde hebben geassocieerde leden dezelfde rechten en verplichtingen als de leden.
 4. Toelating
  1. Het bestuur benoemt een toelatingscommissie, waarvan het aantal leden wordt vastgesteld door het bestuur.
  2. In de toelatingscommissie heeft een lid van het bestuur zitting.
  3. Het bestuur besluit over de toelating van een kandidaat-lid tot lid na advies van de toelatingscommissie te hebben ingewonnen.
  4. De toelatingscommissie baseert het advies op de beoordeling van de zelfstandigheid bedoeld in 1.2 en de kwaliteit van het vertaalwerk bedoeld in 1.3.a.
  5. Het bestuur beslist over de toelating van een kandidaat-aspirant-lid tot aspirant-lid.
  6. Besluit het bestuur tot toelating, dan wordt dit zo spoedig mogelijk aan de leden bekendgemaakt. De leden kunnen tot 14 dagen na de bekendmaking schriftelijk bezwaar tegen het besluit indienen bij het bestuur.
  7. Het bestuur kan een bezwaar als bedoeld in 4.5 naast zich neerleggen. Hiertegen staat het lid dat het bezwaar heeft aangetekend beroep op de algemene vergadering open.
  8. Bij niet-toelating staat het kandidaat-lid of kandidaat-aspirant-lid evenals de leden beroep op de algemene vergadering open.
 5. Jaarlijkse bijdrage
  1. De jaarlijkse bijdrage dient bij vooruitbetaling te worden voldaan voor het verenigingsjaar waarvoor de bijdrage vereist is.
  2. Aspirant-leden betalen een jaarlijkse bijdrage die driekwart bedraagt van de door de leden te betalen bijdrage zoals vastgesteld door de algemene vergadering.
  3. Geassocieerde leden betalen een jaarlijkse bijdrage die de helft bedraagt van de door de leden te betalen bijdrage zoals vastgesteld door de algemene vergadering.
  4. In het jaar van toelating als lid of aspirant-lid bedraagt de te betalen bijdrage dat deel van de jaarlijkse bijdrage dat evenredig is met het aantal van dat verenigingsjaar resterende gehele maanden.
 6. Omzetting van lidmaatschap
  1. Het besluit tot omzetting van een lidmaatschap in een geassocieerd lidmaatschap of omgekeerd wordt genomen door het bestuur, al dan niet op verzoek van de betrokkene.
  2. Een geassocieerd lid is bij tussentijdse omzetting van zijn geassocieerd lidmaatschap in een lidmaatschap een bedrag verschuldigd gelijk aan dat deel van de jaarlijkse bijdrage dat verschuldigd zou zijn bij aanvaarding van het lidmaatschap ten tijde van de tussentijdse omzetting, verminderd met de door het geassocieerde lid reeds voldane jaarlijkse bijdrage.
  3. Onverminderd het bepaalde in Artikel 6.2 van de statuten heeft een lid bij tussentijdse omzetting van zijn lidmaatschap in een geassocieerd lidmaatschap geen recht op gehele of gedeeltelijke teruggave van een reeds betaalde jaarlijkse bijdrage dan wel gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een nog te betalen jaarlijkse bijdrage.
 7. Bestuur
  1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.
  2. Een aftredend bestuurslid is slechts één maal terstond herkiesbaar als lid van het bestuur.
  3. Een bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd, begint op het moment van zijn benoeming aan een volle termijn van ten hoogste drie jaar als bedoeld in 7.1.
 8. Register
  1. Het bestuur houdt een register waarin ten minste de namen en adressen van de leden, de aspirant-leden en de geassocieerde leden zijn opgenomen.
  2. In het register worden verder die zakelijke gegevens van de leden en aspirant-leden opgenomen die het bestuur zinvol acht.
  3. Van de leden worden gegevens opgenomen in een openbaar register met als doel het zakelijke contact tussen leden en (mogelijke) opdrachtgevers te bevorderen.
  4. Van aspirant-leden en geassocieerde leden worden gegevens opgenomen in een openbaar register met als doel het contact tussen leden, aspirant-leden en geassocieerde leden te bevorderen.
  5. Indien een lid, aspirant-lid of geassocieerd lid niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen, kan het bestuur maatregelen nemen waardoor de vermelding van het betrokken lid, aspirant-lid of geassocieerd lid in het openbare register ongedaan wordt gemaakt.
  6. Het bestuur bepaalt het tijdstip waarop een dergelijke maatregel ingaat.
  7. Een dergelijke maatregel wordt zo spoedig mogelijk opgeheven wanneer het betrokken lid, aspirant-lid of geassocieerd lid alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 9. Activiteiten door en voor leden
  1. Een van de manieren waarop de vereniging onderlinge contacten stimuleert, is het doen organiseren van bijeenkomsten, evenementen en andere activiteiten door en voor leden, bijvoorbeeld in de vorm van taalsecties en thematische secties.
  2. De aldus verenigde leden organiseren hun activiteiten namens de vereniging.
  3. De in 9.1 bedoelde activiteiten staan open voor alle leden van de vereniging.
  4. Deze activiteiten staan ook open voor genodigden die geen lid zijn van de vereniging, mits daarmee tevoren is ingestemd door hetzij de bij de activiteit betrokken leden, hetzij het bestuur.
  5. De te houden activiteiten worden ten minste zeven dagen tevoren bekend gemaakt aan alle leden van de vereniging.
  6. De resultaten (onder meer in de vorm van verslagen of andere publicaties) van de activiteiten worden verspreid onder alle leden van de vereniging die daarom hebben verzocht. Dit verzoek kan de vorm aannemen van het deelnemen aan een door de vereniging beheerde discussielijst, maar is niet daartoe beperkt.
 10. Erecode
  1. De vereniging kent een erecode, die wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
  2. Elk lid, aspirant-lid of geassocieerd lid is gehouden de erecode in acht te nemen.
  3. Bij aanvaarding van het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap ondertekent het lid of aspirant-lid een exemplaar van de erecode van de vereniging. De getekende erecode (dan wel een kopie daarvan) wordt bewaard totdat het lidmaatschap van het betrokken lid eindigt.
 11. Geschillenreglement
  1. De vereniging kent een geschillenreglement, dat wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 12. Model algemene voorwaarden
  1. De vereniging kent een model algemene voorwaarden, dat wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
  2. Het model algemene voorwaarden is bedoeld als leidraad en het gebruik ervan door de leden is niet voorgeschreven.
  3. Het staat niet-leden vrij gebruik te maken van het model algemene voorwaarden, mits dit zo is aangepast dat elke schijn van lidmaatschap van de gebruiker ervan wordt vermeden.