Statuten

 1. Naam
  1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandige Vertalers (VZV).
 2. Zetel en duur
  1. Zij heeft haar zetel te ’s-Gravenhage.
  2. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.
 3. Doel
  1. De vereniging heeft ten doel:
   1. het behartigen van de belangen van de zelfstandige vertaler;
   2. het bevorderen van het aanzien en de bekendheid van het beroep van vertaler;
   3. het waarborgen en bevorderen van het niveau van het werk van de leden;

   alles in de ruimste zin des woords.

  2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer:
   1. het handhaven van kwaliteitsnormen;
   2. het bedrijven van publiciteit;
   3. het organiseren van evenementen;
   4. het stimuleren van onderlinge contacten.
 4. Leden
  1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die zelfstandig werkzaam zijn als vertaler en voldoen aan de door de vereniging gestelde vereisten voor het lidmaatschap.
  2. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk.
 5. Einde van het lidmaatschap
  1. Het lidmaatschap eindigt:
   1. door de dood van het lid;
   2. door opzegging door het lid;
   3. door opzegging namens de vereniging;
   4. door ontzetting.
  2. Opzegging door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
  3. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
  5. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  6. De ontzetting geschiedt door het bestuur. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat, behalve wanneer krachtens de statuten het besluit door de algemene vergadering is genomen, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op de algemene vergadering of een daartoe bij de statuten aangewezen orgaan of derde open. De statuten kunnen een andere regeling van het beroep bevatten, doch de termijn kan niet korter dan op één maand worden gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
  7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
 6. Jaarlijkse bijdragen
  1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die verschillende bijdragen betalen.
  2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 7. Bestuur
  1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
  2. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
  3. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden.
  4. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in het volgende lid. Zulk een voordracht kan worden gedaan door het bestuur of door ten minste een tiende van de stemgerechtigde leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering meegedeeld. Een voordracht door een tiende of meer van de stemgerechtigde leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
  5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is.
  6. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keuze van de bestuursleden.
  7. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 8. Einde bestuurslidmaatschap
  1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
  2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
   1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
   2. door bedanken.
 9. Bestuursfuncties en besluitvorming van het bestuur
  1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon vervuld worden.
  2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden notulen opgemaakt.
  3. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een bestuursbesluit niet beslissend.
 10. Bestuurstaak en vertegenwoordiging
  1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
  2. Indien het aantal bestuursleden beneden het minimum is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
  3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies en/of werkgroepen die door het bestuur worden benoemd.
  4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
  5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
   1. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag of waarde te boven gaande, onverminderd het hierna onder II bepaalde;
   2. het:
    1. huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
    2. aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
    3. ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
    4. aangaan van dadingen;
    5. optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
    6. sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

   Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

  6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
   1. hetzij door het bestuur;
   2. hetzij door twee bestuursleden.
 11. Jaarverslag – Rekening en verantwoording
  1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
  2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
  3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
  4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
  5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
  6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
  7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar lang te bewaren.
 12. Algemene vergadering
  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
  2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
   1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
   2. de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
   3. voorziening in eventuele vacatures;
   4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
  3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
  4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 16.
 13. Toegang tot de algemene vergadering en stemrecht
  1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
  2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
  3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
  4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen. Een lid kan slechts door twee andere leden worden gemachtigd namens hen hun stem uit te brengen.
 14. Voorzitterschap algemene vergadering en notulen
  1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
  2. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt, die worden vastgesteld door de algemene vergadering in de daaropvolgende algemene vergadering. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
 15. Besluitvorming van de algemene vergadering
  1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
  4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
  5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
  6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
  7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
  8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
  9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
 16. Bijeenroeping algemene vergadering
  1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.
  2. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.
  3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 17.
 17. Statutenwijzing
  1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen.
  2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
  3. Een besluit tot statutenwijzing behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest. Ook nu behoeft een besluit tot statutenwijzing ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
  4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
 18. Ontbinding
  1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
  2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 19. Huishoudelijk reglement
  1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement regelen vaststellen omtrent geschillen, een erecode, de door de leden te hanteren algemene voorwaarden, het tuchtrecht en alle verdere onderwerpen waarvan regeling haar gewenst voorkomt.
  2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.